Fundacja prowadzi pracownie aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością, mieszkania wspomagano-treningowe, Specjalistyczno-   Opiekuńcze, Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży, Teatr Oczami Brata, warsztaty artystyczne dla osób o różnej sprawności, projekt   „(Nie)pełnosprawni – aktywni kulturalnie”, promuje twórczość uzdolnionych osób z niepełnosprawnością, organizuje społeczność lokalną i promuje wolontariat,   przeprowadza projekt DOWN-LOVE – warsztaty z uczniami szkół, studentami na temat niepełnosprawności, współrealizowała projekt „Biuro Aktywizacji Społecznej”,   wdrażając model asystentury społecznej, realizują usług przerwy wytchnieniowej dla opiekunów faktycznych osób zależnych, razem z Miastem Częstochowa założyła   Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że alternatywa 21”. Realizuje autorski program dochodzenia do samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami  psychicznymi, przez m.in. wsparcie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, czy trenerów aktywności. W ostatnim czasie działania fundacji   zostały zgłoszone do prestiżowej, europejskiej nagrody „Innowacje w Polityce”, organizowanej przez Instytut Innowacji w Wiedniu, za szereg działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w Częstochowie. Fundacja posiada obecnie 5 lokalizacji swoich działań. Każda z prowadzonych pracowni, klubokawiarnia czy mieszkania   wyposażona jest w najlepszy sprzęt, narzędzia, materiały do prowadzenia zajęć. Wartość wyposażanie działalności fundacji to około 350 tys. złotych. Potencjał   finansowy organizacji rośnie o m.in. 100% co roku. Fundacja zatrudnia 30 pracowników, w tym osoby z niepełnosprawnością, rzesza blisko 500 wolontariuszy, 60 partnerów, darczyńców, wspiera 140 osoby z niepełnosprawnością oraz 70 ich rodzin. Od 2017 roku fundacja prowadzi całodobowe mieszkania wspomagano-treningowe oraz mieszkania chronione, w których osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pobytu stałego, okresowego i interwencyjnego. W projekcie   mieszkaniowym wzięło udział dotychczas min. 25 osób z niepełnosprawnością i ich rodzin! Fundacja wyznaje zasadę współpracy z najlepszymi z najlepszych w swoich   branżach, dlatego skutecznie pozyskuje darowizny od przedsiębiorców, osób prywatnych, funduszy regionalnych. Organizacja współpracuje z Ogólnopolską i  Międzynarodową Kolacji Usług Asystenckich.